PVG-Onderzoek

Het PVG-onderzoek maakt onderdeel uit van het PVG-protocol. Dit is een standaard onderzoeksprotocol dat gebruikt wordt om de relatie tussen ADHD en voeding te onderzoeken. Tijdens dit protocol wordt het RED-dieet gevolgd. Het RED-dieet is een op maat gemaakt  fewfoods-dieet, hetgeen betekent dat er gedurende 5 weken slechts een klein aantal voedingsmiddelen gegeten mag worden. Het effect van het RED-dieet op ADHD is wetenschappelijk aangetoond in meerdere klinische studies: ruim 60% van de kinderen met ADHD die deelnamen aan deze studies had na het volgen van het RED-dieet geen ADHD meer. Het RED-dieet heeft niet alleen groot effect op ADHD, maar ook op ODD (oppositioneel opstandig gedrag). Dit betekent dus dat de effecten van een dieet zeer groot kunnen zijn. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor elk dieet. Alleen van het fewfoods-dieet ofwel RED-dieet is aangetoond dat de effecten op het gedrag van kinderen zeer groot kunnen zijn. Ook is het belangrijk dat het RED-dieet onder deskundige begeleiding en volgens een strict protocol wordt uitgevoerd, zodat de resultaten van het onderzoek betrouwbaar zijn. Het PVG-protocol wordt uitsluitend uitgevoerd door wetenschappers, artsen en psychologen die zijn opgeleid tot PVG-specialist, waardoor u verzekerd bent van deskundige begeleiding en van het meest optimale dieet.

Het PVG-onderzoek duurt in totaal 2 maanden. Er zijn tijdens het PVG-onderzoek drie consulten: aan het begin van het onderzoek, na ongeveer 2 weken, en aan het eind van het RED-dieet. We stellen het op prijs wanneer beide ouders bij deze consulten aanwezig zijn. Kinderen zijn echter niet aanwezig bij deze gesprekken. Het kan voor hen namelijk belastend zijn om keer op keer geconfronteerd te worden met de negatieve aspecten van hun gedrag. Bovendien is het belangrijk dat u vrijuit kunt spreken (zie gesprekken zonder kinderen).

Het eerste consult duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens dit consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, worden meerdere vragenlijsten ingevuld en wordt het levensverhaal van uw kind besproken. U kunt uw verhaal doen en wij luisteren en stellen veel vragen. Ook bespreken we alle informatie die u van te voren al hebt opgestuurd, zodat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de problematiek en van wat er allemaal al gebeurd is, en van de huidige stand van zaken.

Tussen het eerste en tweede consult is een huiswerkperiode. U houdt gedurende een week een uitgebreid dagboek bij, het PVG-dagboek. Tijdens deze week observeert u uw kind nauwlettend. U schrijft op wat er gegeten wordt, welke activiteiten uw kind heeft, welk gedrag u ziet, en of uw kind lichamelijke klachten heeft. Er verandert nog niets aan het voedingspatroon van uw kind. Stel dat uw kind medicatie gebruikt, dan mag het hier gewoon mee doorgaan. Aan het eind van de week stuurt u alle informatie op. Dit wordt door ons uitgebreid bestudeerd. De informatie die tijdens deze periode wordt verzameld, wordt gebruikt om een zo optimaal mogelijk begeleidingsplan te maken. Hierdoor kan het RED-dieet zo goed mogelijk gevolgd worden.

Het tweede consult duurt ongeveer een uur. Wederom wordt aan de hand van meerdere vragenlijsten het gedrag van uw kind geïnventariseerd. De aandachtspunten die naar voren zijn gekomen na het bestuderen van het dagboek worden met u besproken. Daarna volgt, aan de hand van voorbeelden, een uitgebreide uitleg van het RED-dieet. Na de uitleg kunt u vragen stellen en wordt een datum afgesproken waarop uw kind zal starten met het RED-dieet. 

Tussen het tweede en derde consult wordt het RED-dieet gevolgd. Deze periode duurt ongeveer vijf weken. Er gaat een ‘wenweek’ vooraf aan het RED-dieet, dus reken in totaal op zes weken. Zo mogelijk wordt tijdens de dieetperiode gestopt met eventuele medicatie. Dit gebeurt altijd in overleg. Het RED-dieet wordt altijd individueel aangepast, en kan dus per kind anders zijn. De voortgang van het RED-dieet en de eventuele noodzaak om het dieet aan te passen worden besproken tijdens telefonische begeleidingsgesprekken die plaatsvinden tijdens de dieetperiode. 

Het derde consult duurt ongeveer een halfuur. Tijdens dit consult wordt het PVG-onderzoek afgerond. De resultaten van het onderzoek worden besproken en de diagnose wordt gesteld, namelijk of uw kind wel of niet reageert op voeding. Wanneer uw kind geen of nauwelijks gedragsverbeteringen vertoont na het RED-dieet, dan mag het weer alles eten en is voeding niet de oorzaak van de gedragsproblemen. Indien er nog geen verder onderzoek gedaan is, wordt een plan gemaakt voor vervolgonderzoek, waarbij diverse mogelijkheden (o.a. medicatie, onderzoek naar leerstoornissen of leerproblemen, psychologisch onderzoek, opvoedondersteuning, cognitieve therapie) aan de orde kunnen komen. Dit plan is gebaseerd op alle gegevens die tijdens het PVG-onderzoek verzameld zijn. Als uw kind wel reageert op voeding, dus als het grote gedragsverbeteringen vertoont, dan kan het gezin verder gaan met een nieuw onderzoek om uit te zoeken op welke voedingsmiddelen het kind reageert, het PVG-vervolgonderzoek. Het eerste consult van het PVG-vervolgonderzoek zal, indien uw kind daarvoor in aanmerking komt, altijd aansluitend aan het eindconsult van het PVG-onderzoek plaatsvinden.
Print Friendly, PDF & Email

PVG-Onderzoek

Het PVG-onderzoek maakt onderdeel uit van het PVG-protocol. Dit is een standaard onderzoeksprotocol dat gebruikt wordt om de relatie tussen ADHD en voeding te onderzoeken. Tijdens dit protocol wordt het RED-dieet gevolgd. Het effect van het RED-dieet (ook wel fewfoods-dieet genoemd) op ADHD is wetenschappelijk aangetoond in meerdere klinische studies: ruim 60% van de kinderen met ADHD die deelnamen aan deze studies had na het volgen van het RED-dieet geen ADHD meer. Het RED-dieet heeft niet alleen groot effect op ADHD, maar ook op ODD. Dit betekent dus dat de effecten van een dieet zeer groot kunnen zijn, tenminste, als het juiste protocol gevolgd wordt en het juiste dieet wordt toegepast. Het PVG-protocol wordt uitsluitend uitgevoerd door wetenschappers, artsen en psychologen die zijn opgeleid tot PVG-specialist, waardoor u verzekerd bent van deskundige begeleiding en van het meest optimale dieet.

Het PVG-onderzoek duurt in totaal 2 maanden. Er zijn tijdens het PVG-onderzoek meerdere consulten. Drie van deze gesprekken vinden plaats in de praktijk. We stellen het op prijs wanneer beide ouders bij deze consulten aanwezig zijn. Kinderen zijn echter niet aanwezig bij deze gesprekken. Het kan voor hen namelijk belastend zijn om keer op keer geconfronteerd te worden met de negatieve aspecten van hun gedrag. Bovendien is het belangrijk dat u vrijuit kunt spreken (zie gesprekken zonder kinderen).

Het eerste consult duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens dit consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, worden meerdere vragenlijsten ingevuld en wordt het levensverhaal van uw kind besproken. U kunt uw verhaal doen en wij luisteren en stellen veel vragen. Ook bespreken we alle informatie die u van te voren al hebt opgestuurd, zodat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de problematiek en van wat er allemaal al gebeurd is, en van de huidige stand van zaken.

Tussen het eerste en tweede consult is een huiswerkperiode. U houdt gedurende een week een uitgebreid dagboek bij, het PVG-dagboek. U observeert uw kind en vult meerdere vragenlijsten en formulieren in. Naast gedragsvragenlijsten wordt ook een lichamelijke klachtenlijst ingevuld. Er verandert nu nog niets aan het voedingspatroon van uw kind. Stel dat uw kind medicatie gebruikt, dan mag het hier gewoon mee doorgaan.  Aan het eind van de week stuurt u alle informatie op. Dit wordt door ons uitgebreid bestudeerd. De informatie die tijdens deze periode wordt verzameld wordt gebruikt om een zo optimaal mogelijk begeleidingsplan te maken, zodat het RED-dieet zo goed mogelijk gevolgd kan worden.

Het tweede consult duurt ongeveer een uur. Wederom worden aan de hand van meerdere vragenlijsten het gedrag en overige problemen van uw kind geïnventariseerd, waarna het RED-dieet wordt besproken. Indien uw kind gedurende meer dan vijf dagdelen een school of instelling bezoekt en er ook sprake is van probleemgedrag op school, kan de leerkracht bij het onderzoek betrokken worden (vanzelfsprekend uitsluitend met uw toestemming). Hierdoor wordt zoveel mogelijk informatie verkregen over het gedrag van uw kind en over de mogelijke effecten van het RED-dieet.

Tussen het tweede en derde consult wordt het RED-dieet gevolgd. Deze periode duurt ongeveer vijf weken. Er gaat een ‘wenweek’ vooraf aan het RED-dieet, dus reken in totaal op zes weken. Zo mogelijk wordt tijdens de dieetperiode gestopt met eventuele medicatie. Dit gebeurt altijd in overleg. Het RED-dieet wordt altijd individueel aangepast aan elk kind. De voortgang van het RED-dieet en de eventuele noodzaak om het dieet aan te passen worden besproken tijdens meerdere telefonische consulten.

Het derde consult duurt ongeveer een halfuur. Tijdens dit consult wordt het PVG-onderzoek afgerond. De resultaten van het onderzoek worden besproken en de diagnose wordt gesteld, namelijk of uw kind wel of niet reageert op voeding. Wanneer uw kind geen of nauwelijks gedragsverbeteringen vertoont na het RED-dieet, dan mag het weer alles eten en is voeding niet de oorzaak van de gedragsproblemen. Indien er nog geen verder onderzoek gedaan is, wordt een plan gemaakt voor vervolgonderzoek, waarbij diverse mogelijkheden (o.a. medicatie, onderzoek naar leerstoornissen of leerproblemen, psychologisch onderzoek, opvoedondersteuning, cognitieve therapie) aan de orde kunnen komen. Dit plan is gebaseerd op alle gegevens die tijdens het PVG-onderzoek verzameld zijn. Als uw kind wel reageert op voeding, dus als het grote gedragsverbeteringen vertoont, dan kan het gezin verder gaan met een nieuw onderzoek om uit te zoeken op welke voedingsmiddelen het kind reageert, het PVG-vervolgonderzoek. Het eerste consult van het PVG-vervolgonderzoek zal, indien uw kind daarvoor in aanmerking komt, altijd aansluitend aan het eindconsult van het PVG-onderzoek plaatsvinden.
Print Friendly, PDF & Email