Disclaimer en Privacy Statement Pelsser RED Centrum

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Pelsser RED Centrum is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door
de website worden verspreid.

Voor zover deze website verwijzingen en/of hyperlinks bevat naar websites van derden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Er wordt niet gegarandeerd dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder handelsnaamrechten, auteursrechten, merkrechten en databankrechten) op informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website, op de lay-out en vormgeving van deze website en/of op het PVG-protocol inclusief het RED-dieet, rusten bij Pelsser RED Centrum. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pelsser RED Centrum.

Privacy

Pelsser RED Centrum respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker op welke wijze dan ook aan Pelsser RED Centrum verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die worden verstrekt in het kader van de aanmelden voor het PVG-onderzoek en de eventueel te sluiten overeenkomst, worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze website en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch, Nederland.