Disclaimer website Pelsser RED Centrum

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden. De verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Op grond van deze informatie kan niet gestart worden met een dieet voor kinderen met gedragsproblemen. Deskundige begeleiding volgens een strikt protocol is altijd noodzakelijk.

De informatie op deze website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Pelsser RED Centrum is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website en uit handelingen die verricht worden naar aanleiding van de informatie op deze website.   

Op deze website wordt verwezen naar websites van derden. Deze links worden verstrekt voor informatieve doeleinden. Echter, deze websites worden door Pelsser RED Centrum niet gecontroleerd. Er kan dus geen garantie gegeven worden dat de informatie van de gelinkte websites correct of compleet is.  Pelsser RED Centrum is niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van de gelinkte websites. Ook is Pelsser RED Centrum niet verantwoordelijk voor hoe deze websites omgaan met uw persoonlijke gegevens. 

Deze website en de inhoud ervan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder handelsnaamrechten en merkrechten). De rechten op de inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties), op de lay-out en vormgeving van de website en op het PVG-protocol en het RED-dieet, rusten bij Pelsser RED Centrum. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pelsser RED Centrum.

 

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring betreft Pelsser RED Centrum (www.redcentrum.nl). Pelsser RED Centrum vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die u verstrekt. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Heeft u vragen naar aanleiding van deze verklaring, neem dan telefonisch contact op met dr. LMJ Pelsser (06-82053933).

Verstrekte persoonsgegevens via het aanmeldformulier Via het aanmeldformulier op de site van Pelsser RED Centrum verstrekt u NAW-gegevens van uzelf en van het kind dat u wilt aanmelden voor eventuele deelname aan het PVG-onderzoek (diagnostisch onderzoek naar de invloed van voeding op het gedrag van uw kind). Ook verstrekt u uw telefoonnummer, emailadres, geboortedatum van het betreffende kind en vermeldt u in welke groep uw kind zit. Daarnaast kunt u ook verdere achtergrondinformatie verschaffen; dit is niet verplicht. U ontvangt een bevestiging en een kopie van de aanmelding, zodat u een overzicht heeft van de datum waarop u uw kind hebt aangemeld en van de door u verstrekte informatie. 

Doel van de aanmeldgegevens De gegevens worden gebruikt om telefonisch of per post contact met u op te nemen zodat de aanmelding besproken kan worden. De achtergrondinformatie die u via het aanmeldformulier verschaft kan het gesprek efficiënter laten verlopen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens verstrekt hebt, namelijk de aanmelding van uw kind voor het PVG-onderzoek. Wanneer u na de bespreking van de aanmelding daadwerkelijk start met het PVG-onderzoek, dan worden de verstrekte gegevens ook gebruikt tijdens het PVG-onderzoek.

Bewaren en verwijderen aanmeldgegevens De gegevens die verstrekt worden via het aanmeldformulier worden binnen een jaar nadat de aanmelding met u is besproken of nadat u hebt laten weten dat u afziet van deelname aan het PVG-onderzoek, verwijderd. U hebt het recht om ons te vragen om de gegevens te corrigeren of per direct te verwijderen. Wanneer u daarom verzoekt, zal dit binnen 4 weken worden uitgevoerd.  

Verstrekte persoonsgegevens tijdens het PVG-onderzoek Tijdens het diagnostisch proces, dus wanneer uw kind start met het PVG-onderzoek, wordt aan u gevraagd om zowel persoonlijke en familiegegevens als gegevens van relevant eerder uitgevoerd onderzoek bij uw kind met ons te delen.

Doel van de verstrekte persoonsgegevens tijdens het PVG-onderzoek De persoonsgegevens die u verstrekt tijdens het PVG-onderzoek zijn nodig om het onderzoek goed te laten verlopen, om het dieet zo zorgvuldig mogelijk te kunnen samenstellen en om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens het onderzoek.

Bewaren en verwijderen gegevens PVG-(vervolg)onderzoek Alle gegevens die u verstrekt tijdens het PVG-onderzoek worden bewaard in een papieren dossier, dat achter slot en grendel wordt bewaard. Het dossier wordt bewaard zolang het diagnostisch proces, dus het PVG-onderzoek en, indien van toepassing, het PVG-vervolgonderzoek, duurt. Wanneer alleen het PVG-onderzoek wordt gevolgd, wordt het dossier vernietigd nadat het PVG-onderzoek is afgerond en een eindrapport is geschreven. Het eindrapport wordt per post aan de ouders toegestuurd en wordt digitaal gedurende 15 jaar bewaard. U heeft het recht om aanvullingen te geven op het eindrapport en om wijzigingen te laten aanbrengen. Indien het PVG-onderzoek voortijdig wordt afgebroken wordt het dossier gedurende 1 jaar bewaard en daarna vernietigd. Wanneer na het PVG-onderzoek gestart wordt met het PVG-vervolgonderzoek worden de gegevens van het PVG-onderzoek bewaard tot na het afronden van het PVG-vervolgonderzoek. Verder gelden dezelfde bewaar- en vernietigingstermijnen als bij het PVG-onderzoek. U hebt het recht om te verzoeken om vernietiging van uw gegevens. Wanneer u daarom verzoekt, zal dit binnen 4 weken worden uitgevoerd.

Toegang tot de gegevens Alleen Pelsser RED Centrum heeft toegang tot uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij Pelsser RED Centrum wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u vragen heeft over de verwerking van de gegevens kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

 Beveiliging Pelsser RED Centrum treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking en onrechtmatige verwerking. Alleen Pelsser RED Centrum heeft toegang tot uw gegevens en de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd. De website van Pelsser RED Centrum is met HTTPS beveiligd. De SSL die wordt gebruikt is ‘Comodo ECC Validation Secure Server CE2’.

Google analytics Pelsser RED Centrum maakt geen gebruik van Google Analytics en er worden geen cookies opgeslagen. Ook worden IP-adressen niet verzameld. 

Links op website De website van Pelsser RED Centrum bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Pelsser RED Centrum.  Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.