PVG-Onderzoek

Het PVG-onderzoek is een diagnostisch onderzoek naar de invloed van voeding op ADHD, volgens een standaard protocol. Na het onderzoek weten we of voeding een rol speelt als oorzaak van ADHD.
Lees meer…

RED-Dieet

Het Restricted Elimination Diet (RED-dieet) is een 5-weken durend fewfoods-dieet, dat wordt toegepast tijdens het PVG-onderzoek. Het is een individueel dieet en kan bij elk kind anders zijn.
Lees meer…

PVG-Vervolgonderzoek

Aan het eind van het PVG-onderzoek weten we dat voeding een rol speelt, maar niet welke voedingsmiddelen. Dat wordt uitgezocht tijdens het PVG-vervolgonderzoek.
Lees meer…

Waarom wij doen wat wij doen

ADHD is een groot probleem. Zowel voor de kinderen waarbij die diagnose wordt gesteld, als voor de ouders, broertjes, zusjes, leerkrachten en andere betrokkenen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met ADHD toegang hebben tot de beste behandeling die mogelijk is en die gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Wij horen en zien elke dag weer dat onderzoek naar de oorzaak van ADHD een wereld van verschil kan maken.

Hoe wij doen wat wij doen

Ons werk kan vergeleken worden met het werk van een allergoloog die diagnostisch onderzoek doet naar de oorzaak van astma. Wanneer uit bloedonderzoek blijkt dat een kind met astma overgevoelig is voor bijvoorbeeld poezen, dan kan de verhuizing van de poes ervoor zorgen dat het kind minder of zelfs geen medicijnen nodig heeft en toch klachtenvrij is. Wanneer uit het PVG-onderzoek blijkt dat een kind met grote gedragsverbeteringen reageert op het RED-dieet (en dus overgevoelig is voor voeding), dan kan het volgen van een aangepast dieet er voor zorgen dat het kind geen ADHD meer heeft. 

Wat zijn de resultaten van ons werk

Meer dan 60% van de kinderen met ADHD heeft aan het eind van het 5-weken-durende RED-dieet geen ADHD meer. U begrijpt dat niet alleen wij, maar ook de ouders die hun kind bij ons laten onderzoeken, zeer enthousiast zijn. Ook leerkrachten en sportclubs zien hoe kinderen na het RED-dieet in positieve zin veranderen, tot rust komen, beter kunnen functioneren en in feite ‘doorsnee’ kinderen worden.

 

Wat zijn onze toe­komst­plan­nen

Het PVG-on­der­zoek is zeer suc­ces­vol, maar ook zwaar. Het vraagt veel door­zet­tings­ver­mo­gen en ener­gie van de ou­ders. Daar­om vin­den wij het heel be­lang­rijk dat er ver­der we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek wordt uit­ge­voerd naar het wer­kings­me­cha­nis­me van voe­ding bij kin­de­ren met ADHD. Wat ge­beurt er in de her­se­nen, wat ver­an­dert er in de darm, zijn er bi­o­mar­kers te vin­den? Wij hopen dat ver­der on­derzoek er in de toe­komst toe kan lei­den dat het PVG-pro­to­col ver­van­gen kan wor­den door een een­vou­di­ge la­bo­ra­to­ri­um­test. Tot het zover is zet­ten wij ons in om zo­veel mo­ge­lijk kin­de­ren met ADHD een kans te geven op een be­te­re toe­komst, zon­der ADHD.

 

In deze vier tekstvakken hebt u in het kort kunnen lezen ‘Waarom, Hoe en Wat’ wij doen. Vanzelfsprekend is daar veel meer over te vertellen. Hier kunt u de volledige tekst lezen.

PVG-Onderzoek

Het PVG-onderzoek is een diagnostisch onderzoek naar de invloed van voeding op ADHD, volgens een standaard protocol. Na het onderzoek weten we of voeding een rol speelt als oorzaak van ADHD.
Lees meer…

RED-Dieet

Het Restricted Elimination Diet (RED-dieet) is een 5-weken durend fewfoods-dieet, dat wordt toegepast tijdens het PVG-onderzoek. Het is een individueel dieet en kan bij elk kind anders zijn.
Lees meer…

PVG-Vervolgonderzoek

Aan het eind van het PVG-onderzoek weten we dat voeding een rol speelt, maar niet welke voedingsmiddelen. Dat wordt uitgezocht tijdens het PVG-vervolgonderzoek.
Lees meer…

Waarom wij doen wat wij doen

ADHD is een groot probleem. Zowel voor de kinderen waarbij die diagnose wordt gesteld, als voor de ouders, broertjes, zusjes, leerkrachten en andere betrokkenen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met ADHD toegang hebben tot de beste behandeling die mogelijk is en die gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Wij horen en zien elke dag weer dat onderzoek naar de oorzaak van ADHD een wereld van verschil kan maken.

Hoe wij doen wat wij doen

Ons werk kan vergeleken worden met het werk van een allergoloog die diagnostisch onderzoek doet naar de oorzaak van astma. Wanneer uit bloedonderzoek blijkt dat een kind met astma overgevoelig is voor bijvoorbeeld poezen, dan kan de verhuizing van de poes ervoor zorgen dat het kind minder of zelfs geen medicijnen nodig heeft en toch klachtenvrij is. Wanneer na het PVG-onderzoek blijkt dat een kind grote gedragsverbeteringen vertoont, dan kan het volgen van een dieet er toe leiden dat het kind geen medicatie nodig heeft en toch geen ADHD meer heeft. 

Wat zijn de resultaten van ons werk

Meer dan 60% van de kinderen met ADHD heeft aan het eind van het 5-weken-durende RED-dieet geen ADHD meer. U begrijpt dat niet alleen wij, maar ook de ouders die hun kind bij ons laten onderzoeken, zeer enthousiast zijn. Ook leerkrachten en sportclubs zien hoe kinderen na het RED-dieet in positieve zin veranderen, tot rust komen, beter kunnen functioneren en in feite ‘doorsnee’ kinderen worden.

Wat zijn onze toekomstplannen

Het PVG-onderzoek is zeer succesvol, maar ook zwaar. Het vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van de ouders. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat er verder wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar het werkingsmechanisme van voeding bij kinderen met ADHD. Wat gebeurt er in de hersenen, wat verandert er in de darm, zijn er biomarkers te vinden? Wij hopen dat verder onderoek er in de toekomst toe kan leiden dat het PVG-protocol vervangen kan worden door een eenvoudige laboratoriumtest. Tot het zover is zetten wij ons in om zoveel mogelijk kinderen met ADHD een kans te geven op een betere toekomst, zonder ADHD.

In deze vier tekstvakken stond in het kort weergegeven ‘Waarom, Hoe en Wat’ wij doen. Vanzelfsprekend is daar veel meer over te vertellen.  Hier kunt u de volledige tekst lezen.